ค้นหาข้อมูลจาก google
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  l  กระดานสนทนา  l  ติดต่อ  
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร ปี 2560
ข้อมูลนักเรียนปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลเกียวกับโรงเรียน
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
จุมจังพลังราษฎร์
บัวขาว
 
 
 
 
 
  โรงเรียนดงมูลวิทยาคมยินดีต้อนรับ
 
 

 

news
เผยแพร่ผลงานวิชาการ "การประเมินโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน ของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม" ผู้วิจัย นายจิตรกร โคตะวินนท
เผยแพร่ผลงานวิชาการ " การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนดงมูลวิทยาคม" ผู้วิจัย นายจิตรกร โคตะวินนท
File ปถ.05 ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 1/2560
File ปถ.05 ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 1/2560
File ตัวอย่างแผนหน้าเดียว (word)
File ตัวอย่างแผนหน้าเดียว (PDF)

อัตราเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 Download click

 
 
  ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

1.นายศรัณย์  ทรัพย์สุวรรณ
ศึกษาต่อที่ ม.ขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ
2.นายธวัชชัย  วิเศษ  
ศึกษาต่อท ี่ม.กาฬสินธุ์ ุ์สาขาวิศวกรรมศาสตร์
3.นายกิตติศักดิ์ สอนนวล
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ์สาขาช่างยนต์
4.นายศักดิ์มงคล พิใส              
ศึกษาต่อที่ ม.กาฬสินธุ์  คณะครุศาสตร์คอมพิวเตอร์
5.นายอนุชา   อุ่นทะยา   
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ช่างอุตสาหกรรม
6.นายปิยะพงษ์  กล้าณรงค์        
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ช่างอุตสาหกรรม
7.นายทศพล   ภูยอดสูง
ศึกษาต่อที่ ม.ราชภัฏอุดรธานีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8.นายพรเลิศ  คำนวณ            
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจฯ บริหารธุรกิจ
9.นางสาวกนกพร   ไชยศักดิ์      
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
10.นางสาวกัลยา   สิงสุธรรม  
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์
11.นางสาวชลธิชา ไชยสาร
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์คณะเทคโนโลยีสังคม
12.นางสาวทิวาพร   หาริสา     
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะเทคโนโลยีสังคม
13.นางสาวนริศรา   บัณฑิตย์     
ศึกษาต่อที่ม.เกษตรศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ
14.นางสาวปลายฝน  ทับสอน
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์คณะครุศาสตร์ อังกฤษ
15.นางสาวพิมพ์ชนก  ภูยาทิพย์  
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะครุศาสตร์ อังกฤษ
16.นางสาวรุ่งนภา  ตรีเทพ 
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย
17.นางสาวอัญชนา  ขันชารี
ศึกษาต่อที่ ม.กาฬสินธุ์ คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
18.นางสาวนฤมล   พลแสน 
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะบริหารธุรกิจ บัญชี
19.นางสาวแพรวพราว ภูนางาม ศึกษาต่อที่ม.มหาสารคามคณะ การจัดการและการบัญชี
20.นางสาวจริดา จิตรเรขา ศึกษาต่อที่ ม.ราชภัฏเลยคณะ สาธารณสุขศาสตร์

21.นางสาวกนกวรรณ  กำแหล่
ศึกษาต่อที่ม.เกษตรศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ (นักเรียนทุนเพชรพระพิรุณ)
22.นางสาวฐิติยา   แสงหัวช้าง    
ศึกษาต่อที่ม.มหาสารคาม  คณะการจัดการและการบัญชี
23.นางสาวพรสุดา   เทวะเส
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์

24.นางสาวยุพิณ  ดินจันทร์     
ศึกษาต่อที่ม.มหาสารคามสาขาวิทยา การสารสนเทศ
25.นางสาวรัตติยากร    สีโสภา   
ศึกษาต่อที่ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
26.นางสาววราภรณ์   มูลสนาม                    
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์
27.นางสาวศิรินดา  ใจกล้า   
ศึกษาต่อที่ม.เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
28.นางสาวสุกัญญา  เทียนกรรณ์วร                          ศึกษาต่อที่ม.ราชภัฏอุดรคณะวิทยาการจัดการ
29.นางสาวสุพรรณี   เหล่าหวายนอก           
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
30.นางสาวอรทัย   ดงใจ ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางทะเลแห่งเอเชีย
สาขาบริหารธุรกิจพาณิชย์นาวี
31.นางสาวอัญชลีพร   อือกระโทก
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์คณะบริหารธุรกิจ
32.นางสาวจิราภรณ์  จันทรัตน์
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะบริหารธุรกิจ
33.นางสาวนัทรียา   ฉวีแปลง ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร

34.นายกฤษฎา  คำพวย
ศึกษาต่อที่ ม.ราชภัฎมหาสารคาม                คณะรัฐศาสตร์

35.นายก้องฟ้า   รจนาเพาะ  
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  สาขาช่างยนต์

36.นายธนากร  โคตบุตตรี
ศึกษาต่อที่ศึกษาต่อที่ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            คณะวิศวกรรมศาสตร์

37.นายก้องฟ้า   รจนาเพาะ    
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  สาขาช่างยนต์ าสตร์

38.นายกฤษฎา   คำพวย             
ศึกษาต่อที่ ม.ราชภัฎมหาสารคาม                คณะรัฐศาสตร์

39.นายนพดล  รัตน์ธานี             
ศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ สาขาช่างยนต์

40.นายขจรยศ      เรืองราม             
ศึกษาต่อที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา

41.นายณัฐนนท์   เชี่ยวพรรษา
ศึกษาต่อที่ม.ราชภัฎมหาสารคามครุศาสตร์  พลศึกษา

42.นายทศพร  ไชยสาร
ศึกษาต่อที่ม.ราชภัฎอุดรธานีคณะรัฐศาสตร์

43.นายปองพล  กันยาวงค์          
ศึกษาต่อที่ม.ราชภัฎอุดรธานีคณะรัฐศาสตร์

44.นายยุทธภูมิ  หันผักแว่น             
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

45.นายธนกฤต   นนท์กระโทก  
ศึกษาต่อที่เทคนิคกาฬสินธุ์คณะไฟฟ้ากำลัง

46.นายวีระพล    ครสิงห์
ศึกษาต่อที่ม.ราชภัฎอุดรธานี  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

47.นายวีระยุทธ   ภูเหล่าม่วง         
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สาขาช่างยนต์

48.นายไวทยา    บุตรธิล้ำ               
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์สาขาช่างยนต์

49.นายอรรถพล   ภูจอม 
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  สาขาช่างยนต์

50.นายอุดมชัย    ทุมคำศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ช่างอุตสาหกรรม

51.นายศุภกฤต   ราศี     
ศึกษาต่อที่ม.มหาสารคามคณะนิติศาสตร์

52.นายศรุต   เจริญ       
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์คณะนิติศาสตร์

53.นายสุริยา     นาสมอาดศึกษาต่อที่ม.เกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

54.นางสาวเจนจิรา   คำสมจิตรศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะบริหารธุรกิจ

55.นางสาวพีรยา   ทาลองศรี          
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์  คณะเทคโนโลยีเกษตร

56.นางสาวเพ็ญนภา  สาดนอก        
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามฯ สาขาการโรงแรมฯ

57.นางสาวลัดดาวัลย์  โนนแดง
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์คณะเทคโนโลยีเกษตร

58.นางสาวหฤทัย  พรมคำมูล
ศึกษาต่อที่ม.ราชภัฎมหาสารคาม วิทยาศาสตร์การกีฬา

59.นางสาวอนุกูล  ผลพิมาย        
ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามฯ บริหารธุรกิจ

60.นางสาวศุภลักษณ์  ปุริมาโน   
ศึกษาต่อที่ม.ราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์

61.นางสาวสุวรรณา   ภูสมตา
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์คณะบริหารธุกิจ

62.นางสาวสุนิสา  ทัศมี ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามฯ บริหารธุรกิจ

63.นางสาวจุฬาลักษณ์  ยานสุวรรณ์            
ศึกษาต่อที่ม.เกษตรศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์

64.นางสาวมณีรัตน์    บุญธรรม 
ศึกษาต่อที่ม.ราชภัฎมหาสารคาม ครุศาสตร์ พลศึกษา

     

65.นางสาวธัญญาลักษณ์  ราวิวัฒ               
ศึกษาต่อที่ม.กาฬสินธุ์คณะเทคโนโลยีเกษตร

     

 
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 (2-4 สิงหาคม 2560)

กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนดงมูลวิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560

จัดพิธี เมื่อ 30 มิถุนายน 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 19-21 มิถุนายน 2560
8 มิถุนายน 2560 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560
งานวันครู 16 มกราคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
เข้าค่ายลูกเสือ 12-13 มกราคม 2560
วอลเลย์บอลชายหาด 16 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผีตาโขนเกมส์ 25 พ.ย-4 ธ.ค 2559 ณ. อ.เชียงคาน จ.เลย)เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป รายการการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559
เด็กชายปิยพนธ์ แสงจันทร์และเด็กชายนันทพงศ์ กันยาวงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 14 ปีชาย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด"ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2016 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 25 พ.ย - 2 ธ.ค 2559 ณ.สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
เด็กชายจักรพรรดิ์ บุญมาเปรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งภาพระบายสีในคอนเซปต์"จุดพลังเทอร์โบพร้อมสู้ ให้ชุปเปอร์ฮีโร่พลังจักรวาล" จัดโดยบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษจิกายน 2559
คณะผู้บริหารและครูอบรมโครงการ การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด ตามแนวทาง Thinking school ณ.โรงเรียนองค์การบริสารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 4-6 พ.ย 2559

โรงเรียนดงมูลวิทยาคมเป็นเจ้าภาพบุญกฐิน ประจำปี 2559 จัดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปีก่อตั้งโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 22 สิงหาคม 2559
พิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
โรงเรียนดงมูลวิทยาคมเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรกลุ่มฯ โดยผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559

ภาพพิธีเปิดการแข่งขัน

ภาพการแข่งกีฬาชนิดต่างๆ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2559 (รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ และประกวดสื่อครู)

 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี จัดอบรมพนักงานขับรถ รับ-ส่ง นักเรียน ณ.ห้องโสตฯโรงเรียนดงมูลวิทยาคม

1 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนดงมูลวิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559

จัดพิธี เมื่อ 29 มิถุนายน 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดเมื่อ24 มิถุนายน 2559

นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณชุมชนเทศบาลตำบลหนองหิน

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 16 มิถุนายน 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 11 มีนาคม 2559
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
งานวันครู 16 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

่1.ครู บุคคลากรร่วมกับนักเรียน

2.เฉพาะครูและบุคลากร

โครงการค่ายเติมแสงแห่งความหวังเพิ่มพลังด้วยปัญญา ชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 23-30 ธ.ค. 2558

 

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558ณ หอประชุม ที่ว่าการ อำเภอหนองกุงศร
พิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน ของทุกๆปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากฮอต ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ไดโนเสาร์เกมส์" ระหว่างวันที่ 20-30 ต.ค.2558 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูสุริยัน บุตรสมบัติ เกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีที่คุณครูไพฑูรย์ โพนสิงห์ ย้ายไปปฏิบัตรหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม
ผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดึงงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด แบบมาตรฐานของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ การกีฬาแห่งประเทศไทย
กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ จัดเมื่อ 18 สิงหาคม 2558
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558

บรรยากาศการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ ของคณะครู จำนวน 10 ท่าน

กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนดงมูลวิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2558 ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ นายสัตยา ภูสีน้อย(ศิษย์เก่าโรงเรียนดงมูลวิทยาคม) นักกีฬาฟอร์บอลทีมชาติไทยชุดเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร์

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 11 มิถุนายน 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 5 มิถุนายน 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดงมูลวิทยาคม วันที่ 19-20 ก.พ.2558

รูปเดินทางไกล คลิ๊ก

รูปพิธีเปิดประชุมกองและเข้าฐานบุกเบิกผจญภัย คลิ๊ก

รูปกิจกรรมรอบกองไฟและปิดประชุมกอง คลิ๊ก

 

เหรียญรางวัลระดับประเทศ ผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติ แสดงความยินดีและรับมอบ ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ "เมืองกาญจน์เกมส์ 2014" ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปีชาย

ชมภาพการแข่งขันและมอบรางวัล คลิ๊ก

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมดคลิกที่นี่

 

 

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานที่ดิน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานท้องถิ่น
สนง.กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์
สกสค.กาฬสินธุ์
ตำรวจภูธรกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สวท.กาฬสินธุ์
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
MT.Cable TV.
Kalasinnews.com
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ม.ราชมงคลอิสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
โปงลางกาฬสินธุ์
เขื่อนลำปาว
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณะสุขกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 
  © 2009 www.dongmoon.ac.th - All Rights Reserved.
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร+แฟ็กซ์ 043019893
e-mail: dmw_school@hotmail.com