คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงมูลวิทยาคมรับสู่ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ค่ะ
::.รายชื่อณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2559
ที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
ทำหน้าที่เป็น
1
นายพิทักษ์
สุวรรณชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2
นายดนุพล
ผือโย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประทานกรรมการ
3
นายบุญเนาว์
โพนเฉลียว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4
นายไพรวัลย์
นันทะแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5
นายอำนาจ
อัศวภูมิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6
นายอุทัย
แข็งฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7
พระครูสุธี
วรสาร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
8
นายประทวน
สายสุริยา
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
9
นางสาวสุรินทร
บุตรคำ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
10
นางสาวอารีรัตน์
ค่ายเพชร
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
11
นางสาวถนอมขวัญ
เนตรไธสง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
12
นายบุญอาจ
ภูกาบเพชร
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
13
นายมีชัย
แก้วบุญ
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
14
นายจิตรกร
โคตะวินนท์
ผู้แทนครู
กรรมการ
15
นายสรรทัศน์
ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

 

 
 
  © 2009 www.dongmoon.ac.th - All Rights Reserved.
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร,แฟ็กซ์ 043-019-893
e-mail: dmw_school@hotmail.com