คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงมูลวิทยาคมรับสู่ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ค่ะ
::.รายชื่อณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2563
ที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
ทำหน้าที่เป็น
1
นายพิทักษ์
สุวรรณชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2
นายวินัย
วิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประทานกรรมการ
3
นายญาณพล
ภูคะมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4
นางถนอมขวัญ
เนตรไธสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5
นายไกรวิชญ์
ทาลองศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6
นายบุญเนาว์
โพนเฉลียว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7
นายไพรวัลย์
นันทะแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8
เจ้าอธิการปัญญา
ฐานวโร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
9
นายบุญอาจ
ภูกาบเพชร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
10
นายไพบูลย์
พันทะลา
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
11
นางสาวอารีรัตน์
ค่ายเพชร
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
12
นายอาทิตย์
บริหาร
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
13
นายทองคำ
วัฒโน
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
14
นายจิตรกร
โคตะวินนท์
ผู้แทนครู
กรรมการ
15
นายชูศักดิ์
ศรีพลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

 

 
 
  © 2009 www.dongmoon.ac.th - All Rights Reserved.
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร,แฟ็กซ์ 043-019-893
e-mail: dmw_school@hotmail.com