:::ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน:::::เรียนดงมูลวิทยาคม ค่ะ

สัญลักษณ์ของโรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ประกอบด้วย
รูปทรงมือพนม,ดอกบัว  หมายถึง  สัญลักษณ์การประนมมือ อันเป็นการให้ความเคารพ ศรัทธาต่อบุคลากร สถาบัน ทางการศึกษา 
แถบเส้น สีฟ้าและสีเทาหมาย ถึง  สีประจำโรงเรียนดงมูลวิทยาคม

 ช้างเผือก  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของถิ่นดงมูล ซึ่งเคยเป็นป่าแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีช้างเผือกอาศัยอยู่เมื่อ อดีต
เสมา หมายถึง  หน่วยงานทางการศึกษา  การยึดถือหลักแนวนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ธรรมจักร  หมายถึง  ธรรมะ ที่ถือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่  และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้คู่ความรู้แด่ศิษย์

หนังสือ   หมายถึง  องค์การแห่งการเรียนรู้  การจัดการศึกษา  การเรียนการสอน อันเป็นหน้าที่หลักขององค์การ
เทียน และเปลวเทียน  หมายถึง  ครู-อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ เป็นแสงส่องสว่าง สร้างปัญญาแด่ศิษย์
แสงรัศมี  หมายถึง  ผลจากการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในชีวิต
และสะท้อนส่งผลดีต่อสังคม

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า หมายถึง การรอคอยความสำเร็จของการศึกษา
สีเทา หมายถึง มันสมองที่มีปัญญาซึ่งจะเกิดปัญญาได้ต้องมีความสงบและมีสติ

คติพจน์ประจำโรงเรียน
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ  ตนแลเป็นที่พึ่งของตน

คำขวัญประจำโรงเรียน
เรียนดี    กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   นำชุมชน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

สิ่งสักการะบูชา
ต้นพลวง(ต้นกุง)
ประดิษฐานที่ เเท่น(ฝั่งซ้าย) ทางเข้าโรงเรียน

 


 

 
 
  © 2009 www.dongmoon.ac.th - All Rights Reserved.
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร,แฟ็กซ์ 043-019-893
e-mail: dmw_school@hotmail.com