นายชูศักดิ์ ศรีพลอย

ตำแหนง: ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

นายจิตกร โคตะวินนท์

ตำแหนง: รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

นางสาวฐิตินันท์ มะกุล

ตำแหนง: ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิเศษ: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

นางเบญจมาศ ภูกิ่งเพชร

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 

 

 

นายวรวิทย์ กะตะศิลา

ตำแหนง: ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นางสาวพนารัตน์ อัศพันธ์

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

นางสาววรรณิษา กสิผล

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

นายสินสมุทร นามมุงคุณ

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด

 

 

 

นางสาวนัฐฐนิภา ประทุมชาติ

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานวัดผล

 

 

 

นายสุวรรณ กินะรี

ตำแหนง: ครู

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้าบุคคล

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายณฐกมล ภูนิมาลัย

ตำแหนง: ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

นายเยี่ยมยง รินเสนา

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:-

 

 

 

นายสมนึก พาธานี

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ: รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางสาวสุรินทร บุตรคำ

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ: หัวหน้างานการเงิน

 

 

 

นางดวงใจ พาธานี

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ: หัวหน้างานสารบัญ

 

 

 

นางกัลลยา พรสอน

ตำแหนง: ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานกิจกรรม

 

 

 

นางสาวสุกัญญา ผารุธรรม

ตำแหนง: ครู

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 

นายสิทธิชัย สุนทรพินิจ

ตำแหนง: ครู

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 

 

นายสกลธรณ์ ภานิตยโรจน์์

ตำแหนง: ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานข้อมูลและสารสนเทศนักเรียน

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 

นายเจตนิพัทธ์ อุฒาพยับ

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

 

 

 

นายณฐกร สุภารีย์

ตำแหนง: ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

 

 

นางรัตนา วงค์สุวรรณ

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานพัสดุ

 

 

 

นางสาวปนัดดา ไชยะมณี

ตำแหนง: ครู

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

 

นางสายสุดา สาระ

ตำแหนง: ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 

 

 

นายภูมิพัฒน์ ศรีสัตนาโค

ตำแหนง: ครู

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:-

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

 

 

นายประทวน สายสุริยา

ตำแหนง: ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

 

 

 

นายอภินันท์ โคตรรักษา

ตำแหนง: ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้างานรับนักเรียน

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

นางสาววรินทราพร ธรรมประชา

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 

นายณรงค์ แสงจันทร์

ตำแหนง: ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

นางนฤมล ภูมูลนา

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ:รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

นายกรกมล อาษาราช

ตำแหนง: ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ: งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายไพบูลย์ พันทะลา

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

นายนริทร์ นาจอมทอง

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ: -

 

 

 

นางทวีภรณ์ ไตรพิษ

ตำแหนง: ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ: งานห้องสมุด

 

 

 

นางสาวเกศรินท์ ภักดี

ตำแหนง: ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา:

หน้าที่พิศษ: -

 

 
กลุ่มบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

 

นายอดิรักษ์ รัตนมงคล

ตำแหนง: ช่างครุภัณฑ์ 2

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา บุตรคำ

ตำแหนง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 

 

 

นายกาดมานะ ภูจอมชำ

ตำแหนง: นักการภารโรง

 

 

 

 

นางสาว

ตำแหนง: แม่บ้าน