Dongmoon Wittayakhom School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนดงมูลวิทยาคมเป็นโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  63 หมู่ 11  ถนนสายหนองกุงศรี – ท่าคันโท  ตำบลดงมูล  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  มีพื้นที่ทั้งหมด  68  ไร่
โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2530   ในเวลาต่อมา  โรงเรียนดงมูลวิทยาคมได้ถ่ายโอนไปอยู่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550

เป็นต้นมา

รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีดังนี้
1.  นายสนอง  บุญไชย     เป็นผู้บริหารคนแรก
2.  นายสมชัย   เชาว์พานิช
3.  นายประจักษ์   ภูพันใบ
4.  นายพิทักษ์   สุวรรณชาติ
5.  นายธีรพงศ์   สุวรรณเวทิน
6.  นางพวงทอง  ภูสดศรี
7.  พันจ่าเอกอรรถ    เทียบปัด
8.  นายสนั่น    ภู่สวัสดิ์
9.  นายสรรทัศน์    ประทุมชาติ (ผอ.คนปัจจุบัน)ee website templates.